ការបម្រើសេវារបបសន្តិសុខសង្គមជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និវត្តជន ជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ និងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក គឺជាការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ចល្អរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ឯកឧត្តម សំហេង បុរស ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃ ប.ជ.ស.

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ នៃ ប.ជ.ស.