របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល គឺជាយន្តការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គម និងគាំពារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលពីឧបសគ្គផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនានា ដែលកើតឡើងដោយហានិភ័យសង្គម។

ឯកឧត្តម ម៉ែន​ សុចិត្រ នាយកបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

គណៈនាយក

ប្រធានការិយាល័យថ្នាក់កណ្តាល