ការចូលនិវត្តន៍

តាវកាលិកចូលនិវត្តន៍ គឺជាការគាំពារ ធានានូវសិទ្ធិ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និង

សន្តិសុខប្រាក់ចំណូលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ដែលដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ និងមិនអាចបម្រើការងារបន្តទៀត។