ការបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ

តាវកាលិកបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ គឺជាការគាំពារ ធានានូវសិទ្ធិ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និង

សន្តិសុខប្រាក់ចំណូលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ដែលពិការ ឬទុព្វលភាព និងមិនអាចបម្រើការងារបន្តទៀត។