តាវកាលិកមាតុភាព

តាវកាលិកមាតុភាព គឺជាការគាំពារ ធានានូវសិទ្ធិ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និង

សន្តិសុខប្រាក់ចំណូលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៅពេលពរពោះ មុន និងក្រោយការសម្រាលកូន។