តាវកាលិកមរណភាព

តាវកាលិកមរណភាព គឺជាការគាំពារ ធានានូវសិទ្ធិ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និង

សន្តិសុខប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ដែលទទួលមរណភាព។