តាវកាលិកអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក

តាវកាលិកអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក គឺជាការគាំពារ ធានានូវសិទ្ធិ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងសន្តិសុខប្រាក់ចំណូល

សម្រាប់សហព័ទ្ធ និងកូនរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និវត្តជន និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ដែលទទួលមរណភាព។