សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបម្រើសេវាបើកផ្តល់ប្រាក់គោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់និវត្តជននិងជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅតាមបណ្តាលខេត្ត សម្រាប់ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបម្រើសេវាបើកផ្តល់ប្រាក់គោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់និវត្តជននិងជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅតាមបណ្តាលខេត្ត សម្រាប់ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបម្រើសេវាបើកផ្តល់ប្រាក់គោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់និវត្តជននិងជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៅរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបម្រើសេវាបើកផ្តល់ប្រាក់គោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់និវត្តជននិងជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៅរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបម្រើសេវាបើកផ្តល់ប្រាក់គោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គម ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុឱកាសពិធីចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦១ និងការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់និវត្តជន និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ នៅតាមបណ្តាខេត្ត សម្រាប់ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៨

  សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបម្រើសេវាបើកផ្តល់ប្រាក់គោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គម ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុឱកាសពិធីចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦១ និងការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់និវត្តជន និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ នៅតាមបណ្តាខេត្ត សម្រាប់ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបម្រើសេវាបើកផ្តល់ប្រាក់គោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គម ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុឱកាសពិធីចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦១ និងការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់និវត្តជន និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ នៅរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបម្រើសេវាបើកផ្តល់ប្រាក់គោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់និវត្តជន និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៅតាមបណ្តាខេត្ត សម្រាប់ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៨