កិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី ០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

March 21, 2018

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយសាវនកម្មជាតិ

February 10, 2018

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

February 9, 2018

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៦​ របស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល នៅខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

February 7, 2018

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៧ របស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការស៊ីវិល នៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

February 6, 2018